Kontaktujte ekonomických a daňových špecialistov
043/427 68 35

Účtovníctvo, ekonomika, dane, personalistika, poradenstvo
AMI - EKON, s.r.o. Turčianske Teplice

Poskytujeme komplexnú starostlivosť o klienta. Od prebratia dokladov, ich zaúčtovania v zmysle zákona o účtovníctve, komunikácie s klientom cez daňové poradenstvo a optimalizáciu hospodárskeho výsledku až po spracovanie účtovnej závierky, výstupov pre finančné inštitúcie a prítomnosť či zastupovanie pri kontrolách atď. Ďalej poskytujeme odborné konzultácie, spracovanie výkazov podľa požiadavky ako aj vypracovanie firemných smerníc. V našom portfóliu sa nachádzajú aj stredne veľké spoločnosti so zahraničnou účasťou a desiatkami zamestnancov. Kladieme dôraz na neustále vzdelávanie tak, aby výstupy pre našich klientov zodpovedali najnovším legislatívnym normám.

Naše dlhoročné skúsenosti, prepracovaný systém práce a vnútornej kontroly Vám dávajú istotu, že je naša spoločnosť tou správnou voľbou.

S nami bude účtovníctvo Vašej firmy ľahké ako pierko.

História

Firma začala svoju činnosť v oblasti účtovníckych služieb v r. 1999. V roku 2010 sa pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným.

Cieľ

Prioritou našej spoločnosti je profesionálny prístup s cieľom poskytnúť zákazníkovi ucelený balík služieb v oblasti starostlivosti o dane a účtovníctvo. Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti účtovníctva v súlade s platnou legislatívou. Komplexnosť služieb je jedným zo základných predpokladov spokojnosti zákazníka a preto naša spoločnosť už od svojho vzniku ponúka ucelený balík účtovných služieb.

Vízia

Našou víziou je, aby sa AMI- EKON, s.r.o. stala synonymom silnej účtovno-poradenskej spoločnosti s komplexným portfóliom poskytovaných služieb vrátane daňového a účtovného auditu, zárukou profesionality, spoľahlivosti a individuálneho prístupu.

Certifikáty

Konateľka spoločnosti je členkou akreditovanej vzdelávacej organizácie Centrum Účtovníkov Slovenska. CUS poskytuje systém pravidelného vzdelávania a prehlbovania kvalifikácie a plne rešpektuje legislatívne podmienky v SR. Je držiteľkou certifikátov, napr. „ÚČTOVNÍK PROFESIONÁL“ , „ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ PREDPISY V PRAXI, MODUL – DPH V ROKU 2012“ a „ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ PREDPISY V PRAXI, MODUL – DAŇ Z PRÍJMOV PO“

Poskytované ekonomické služby

Podvojné účtovníctvo

Okrem základných účtovných úkonov poskytujeme:

 • príprava podkladov k realizácii bankových úhrad
 • príprava podkladov na inventarizáciu pohľadávok, záväzkov, majetku a pokladne
 • vypracovanie podkladov pre postúpenie pohľadávok, zápočty pohľadávok a záväzkov
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku
 • vedenie pokladničnej knihy
 • okamžitý prehľad stavu účtu
 • vystavovanie faktúr
 • vypracovanie interných smerníc
 • vedenie a evidencia knihy jázd, priznanie k DMV
 • spracovanie cestovných príkazov
 • analýza nákladov
 • optimalizácia HV
 • daňové poradenstvo

Prečítajte si tiež: kompletný prehľad služieb podvojného účtovníctva

 • spracovanie, zaúčtovanie prvotných dokladov, kontrola ich oprávnenosti z daňového hľadiska
 • vedenie hlavnej knihy a kníh analytickej evidencie
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia DPH, vypracovanie daňového priznania k DPH
 • saldokonto pohľadávok a záväzkov - prehľad o úhradách dodávateľských a odberateľských faktúr
 • príprava podkladov k realizácii bankových úhrad
 • príprava podkladov na inventarizáciu pohľadávok, záväzkov, majetku a pokladne
 • vypracovanie podkladov pre postúpenie pohľadávok, zápočty pohľadávok a záväzkov
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku
 • vedenie pokladničnej knihy
 • okamžitý prehľad stavu účtu
 • vystavovanie faktúr
 • vedenie záznamov pre daňové účely
 • vypracovanie interných smerníc
 • vedenie a evidencia knihy jázd, priznanie k DMV
 • spracovanie cestovných príkazov
 • analýza nákladov
 • optimalizácia HV
 • daňové poradenstvo
 • poskytovanie podkladov pre prípadné priebežné účtovné závierky
 • poskytovanie priebežných informácii o hospodárskom výsledku, stave majetku, záväzkov, pohľadávok a manažérskych informácií v dohodnutých časových intervaloch
 • on-line reporty s účtovnými údajmi podľa potreby klienta
 • priebežné zhodnotenie účtovníctva a optimalizácia daňového zaťaženia
 • spätná rekonštrukcia účtovníctva za minulé roky
 • spracovanie účtovnej závierky - príprava podkladov pre spracovanie daňového priznania vrátane príloh, inventarizácia účtov pohľadávok a záväzkov, jednotlivých zložiek majetku, zostavenie výkazov, príloh a poznámok k účtovnej závierke

Jednoduché účtovníctvo

Okrem základných účtovných úkonov poskytujeme:

 • saldokonto pohľadávok a záväzkov - prehľad o úhradách dodávateľských a odberateľských faktúr
 • príprava podkladov k realizácii bankových úhrad
 • príprava podkladov na inventarizáciu pohľadávok, záväzkov, majetku a pokladne
 • vystavovanie faktúr
 • vypracovanie interných smerníc
 • vedenie a evidencia knihy jázd, priznanie k DMV
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb
 • poskytovanie priebežných informácii o hospodárskom výsledku, stave majetku, záväzkov, pohľadávok a manažérskych informácií v dohodnutých časových intervaloch
 • spätná rekonštrukcia účtovníctva za minulé roky

Prečítajte si tiež: kompletný prehľad služieb jednoduchého účtovníctva

 • spracovanie, zaúčtovanie prvotných dokladov, kontrola ich oprávnenosti z daňového hľadiska
 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy a bankovej knihy
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia DPH, vypracovanie daňového priznania k DPH
 • saldokonto pohľadávok a záväzkov - prehľad o úhradách dodávateľských a odberateľských faktúr
 • príprava podkladov k realizácii bankových úhrad
 • príprava podkladov na inventarizáciu pohľadávok, záväzkov, majetku a pokladne
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku
 • vystavovanie faktúr
 • vypracovanie interných smerníc
 • vedenie a evidencia knihy jázd, priznanie k DMV
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb
 • poskytovanie priebežných informácii o hospodárskom výsledku, stave majetku, záväzkov, pohľadávok a manažérskych informácií v dohodnutých časových intervaloch
 • spätná rekonštrukcia účtovníctva za minulé roky
 • ročná účtovná závierka - zostavovanie ročných výkazov, výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch

Mzdy a personalistika

Okrem základných úkonov poskytujeme:

 • predkladanie prehľadu čerpania dovoleniek zamestnancami a ich nevyčerpaného zostatku
 • výkazy pre orgány sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia, finančného úradu
 • elektronický styk s orgánmi sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia, finančného úradu
 • zastupovanie klienta voči poisťovniam a iným dotknutým inštitúciám
 • spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti a potvrdenie o príjme
 • podklady pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia zamestnancov
 • návrhy a následné vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd
 • vyhotovenie interných firemných smerníc z personálnej oblasti
 • poradenstvo a konzultácie v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
 • dohody o hmotnej zodpovednosti
 • ochrana osobných údajov – zodpovedné osoby, informačný systém

Prečítajte si tiež: bližšie informácie o spracovávaní miezd a personalistiky

 • komplexná mzdová a personálna agenda
 • spracovanie miezd na základe poskytnutých podkladov (TPP, DVP, DPČ)
 • vedenie a spracovanie mzdových listov a výplatných pások
 • spracovanie hromadných príkazov na úhradu vrátane zrážok zo mzdy spolu s popisom úhrad
 • prihlasovanie a odhlasovanie pracovníkov
 • vypracovanie potvrdení pri ukončení pracovného pomeru zamestnanca (zápočtový list, evidenčný list dôchodkového poistenia, potvrdenie na dávku v nezamestnanosti,..)
 • zostavy (výplatné pásky, výplatné listiny, rekapitulácie)
 • výpočet povinného prídelu do sociálneho fondu
 • poskytnutie mesačného výstupu pre rozúčtovanie mzdových nákladov
 • spracovanie PN a OČR, výpočet náhrad príjmu
 • predkladanie prehľadu čerpania dovoleniek zamestnancami a ich nevyčerpaného zostatku
 • výkazy pre orgány sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia, finančného úradu
 • elektronický styk s orgánmi sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia, finančného úradu
 • zastupovanie klienta voči poisťovniam a iným dotknutým inštitúciám
 • spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti a potvrdenie o príjme
 • podklady pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia zamestnancov
 • návrhy a následné vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd
 • vyhotovenie interných firemných smerníc z personálnej oblasti
 • poradenstvo a konzultácie v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
 • dohody o hmotnej zodpovednosti
 • ochrana osobných údajov – zodpovedné osoby, informačný systém

Účtovné a ekonomické poradenstvo

 • poradenstvo pri zakladaní, zmene, zrušeniu obchodných spoločností, prevody obchodného podielu
 • registrácie pre daňové účely
 • všetky súvisiace právne úkony od momentu vypracovania zmlúv, právnych podaní, vrátane mimosúdnych riešení sporov
 • pomoc pri zavádzaní účtovníctva
 • komplexné služby pri správe pohľadávok
 • zastupovanie klienta voči poisťovniam a iným dotknutým inštitúciám
 • zostavovanie daňových priznaní
 • navrhovanie optimálnych daňových riešení pri realizácii podnikateľských zámerov
 • zastupovanie voči finančnej správe pri daňových kontrolách
 • vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí
 • vypracovanie výročných správ
 • uloženie listín do zbierky listín

Prečítajte si tiež: bližšie informácie o poradenstve v oblasti daní

 • poradenstvo pri zakladaní, zmene, zrušeniu obchodných spoločností, prevody obchodného podielu
 • registrácie pre daňové účely
 • všetky súvisiace právne úkony od momentu vypracovania zmlúv, právnych podaní, vrátane mimosúdnych riešení sporov
 • pomoc pri zavádzaní účtovníctva
 • komplexné služby pri správe pohľadávok
 • zastupovanie klienta voči poisťovniam a iným dotknutým inštitúciám
 • daňové poradenstvo
 • zostavovanie daňových priznaní
 • navrhovanie optimálnych daňových riešení pri realizácii podnikateľských zámerov
 • zastupovanie voči finančnej správe pri daňových kontrolách
 • vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí
 • vypracovanie výročných správ
 • uloženie listín do zbierky listín
 • konzultácie právnych problémov
 • vypracovanie stanovísk k zadaným problémom a odborné konzultácie
 • odborná podpora ekonomického útvaru klienta vo forme osobných, telefonických konzultácií, ako aj promptných vybavení prostredníctvom e-mailu
 • spolupráca pri zostavovaní účtovnej závierky

Ostatné služby

 • administratívne služby
 • automatizované spracovanie dát
 • rekonštrukcia účtovníctva
 • účtovný dohľad

Správa registratúry

 • vyhotovenie registratúrneho plánu a registratúrneho poriadku podľa potrieb klienta
 • dohľad nad registratúrou

Ekonomika, dane, účtovníctvo

AMI - EKON, s.r.o.
Kračiny 150/46
039 01 Turčianske Teplice

Tel. č.: 043/427 68 35
Fax: 043/427 68 35
E-mail: alenkabi@gmail.com
Web: www.ami-ekon.sk
E-shop: www.ami-shop.sk

www.ami-shop.sk

Z ponuky obalových materiálov vyberáme:

Kontaktujte účtovníctvo


Polia označené * sú povinné.AMI - EKON